Wynikiem końcowym badań branym pod uwagę przy stwierdzaniu zgodności wyników badań z wymaganiami jest w zależności od stosowanej metody badań:

- średnia arytmetyczna wyników pomiarów otrzymanych podczas badania wymaganej przez normę badawczą liczby próbek,
- najgorszy wynik otrzymany podczas badania wymaganej przez normę badawczą liczby próbek.

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności wyników badań z wymaganiami w odniesieniu do konkretnej metody badań jest podana w Sprawozdaniu z badań.

Jeśli uzgodnienia z Klientem, przepisy lub dokumenty normatywne nie stanowią inaczej, laboratorium przy stwierdzaniu zgodności z wymaganiami nie uwzględnia niepewności pomiaru.

Organy decyzyjne mogą zastosować inną niż przyjęta powyżej zasada podejmowania decyzji, co może mieć wpływ na wynik stwierdzenia zgodności.